تلفن تماس : 09352874544
goldastesazi67@gmail.com
آدرس کارگاه : جاده مازندران، جاده آمل _ بابل، گنبد و گلدسته سازی قربانی